Bärkraftighet

Våra leverantörer och samarbetspartners

Lamphuset vill använda sin ställning som ett medel för att utöva sitt sociala ansvar.

Alla våra leverantörer och samarbetspartners är skyldiga att underteckna och följa en självdeklaration för att säkerställa respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med verksamheten.

Deklarationsformuläret ska förplikta våra leverantörer till det ansvar de har för att bedriva sin affärsverksamhet på ett sådant sätt att det inte bryter mot internationellt erkända principer och riktlinjer, lagar eller förordningar som rör mänskliga rättigheter eller arbetstagares rättigheter. Vidare åtar sig leverantören att meddela lamphuset om denne får kännedom om eller avslöjar omständigheter som är av betydelse för internationellt erkända principer och riktlinjer, lagar eller förordningar som rör mänskliga rättigheter eller arbetstagares rättigheter. I händelse av brott mot internationellt erkända principer och riktlinjer, lagar eller förordningar som rör mänskliga rättigheter eller arbetstagares rättigheter, kommer lamphuset i sista fall att avsluta sin relation med leverantören.

 

Due diligence och öppenhetslagen

Genom konkreta och uppriktiga due diligence-bedömningar identifierar vi risker för att förebygga och säkerställa respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor hos våra leverantörer.

Lamphuset äger själv inga produktionsanläggningar, utan köper varor från leverantörer i Europa/EES och tillverkare i Asien. Försörjningskedjan är komplex och består av många steg, så det är utmanande att säkerställa full kontroll genom hela värdekedjan. För att säkerställa största möjliga påverkan i hela värdekedjan använder Lampehuset sin inköpsposition för att förbinda leverantörer att fortsätta sitt ansvar i värdekedjan. Våra leverantörer i Europa/EES är välrenommerade och professionella företag med lång erfarenhet, och risken förknippad med dessa företag antas därför vara relativt låg. Det är allmänt känt att produktionsbolag i asiatiska länder har upplevt fall av kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Vidare har myndigheter i länder i denna region inte samma fokus på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor som myndigheter i Europa/EES. Det är därför Lamphusets bedömning att det finns en något större risk förknippad med handel med länder från Asien, och att denna risk bedöms som måttlig. Risken är måttlig eftersom lamphuset vidtar konkreta åtgärder för att minska risken i samband med brott hos våra tillverkare, samt för att utöva ytterligare inflytande i värdekedjan. Våra tillverkare är medvetna om att The Lamp House förväntar sig att FN:s Global Caompacts tio principer för ansvarsfullt företagande respekteras. Vidare klargörs att produktionsbolagen åtar sig att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, och att kränkningar av detta kan leda till att samarbetet avslutas. För att säkerställa att tillverkaren uppfyller skyldigheterna utförs fysiska besök på produktionsanläggningarna.

Lamphuset har en strategi som innebär ett långsiktigt samarbete med tillverkare och leverantörer, detta bidrar till bättre kunskap mellan parterna och ökad möjlighet till inflytande. Arbetet med mänskliga rättigheter och arbetsvillkor är kontinuerligt, en god dialog och nära uppföljning anses vara ett bra instrument för att skapa ytterligare förbättringar över tid.

Lamphuset arbetar kontinuerligt med att öka medvetenheten om vår värdekedja i linje med våra åtaganden. Detta görs särskilt genom avtalsförpliktelser med våra leverantörer, för att säkerställa att grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor respekteras.

Lamphuset är medvetna om sitt sociala ansvar och arbetar målmedvetet för att säkerställa en bra och säker värdekedja för våra produkter.

Om det finns frågor relaterade till öppenhetslagen, vänligen kontakta vår kundtjänst via kundservice@houseoflamps.se